O nas

Garść Informacji
 • Przedszkole Europejskiezapewnia bezpłatną edukację dla wszystkich dzieci

  PRZEDSZKOLE EUROPEJSKIE w Warszawie jest placówką wychowania przedszkolnego, realizującą podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  W każdej z grup realizowane są zajęcia kształcące odpowiednio dostosowane do wieku dzieci, prowadzone zgodnie z metodyką wychowania przedszkolnego.

 • Do naszego Przedszkola serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W zależności od wieku, grupy liczą od 20 do 25 dzieci. Każdą z grup opiekuje się dwóch nauczycieli.

  Przedszkole Europejskie czynne jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 6:30 do 17:30

 • Podczas pobytu w przedszkoluoferujemy naszym dzieciom:

  • codzienne zajęcia edukacyjne prowadzone zgodnie z podstawą programową MEN,
  • naukę języka angielskiego,
  • rytmikę- zajęcia umuzykalniające, tańce integracyjne i pląsy przy muzyce, gimnastykę ogólnorozwojową, gimnastykę buzi i języka, eksperymenty i zabawy badawcze, zabawy sensoryczne, matematykę dziecięcą, zajęcia plastyczne, zajęcia konstrukcyjno-manipulacyjne, zajęcia „Mały Europejczyk”,
  • popołudniowe zajęcia dodatkowe, realizowane na życzenie rodziców m.in.: funny judo, balet, taniec nowoczesny, piłkę nożną, sensorki,
  • dodatkowe atrakcje organizowane ze środków Rady Rodziców: wycieczki, koncerty, teatrzyki, wystawy, spotkania z ciekawymi gośćmi itd.,
  • zaangażowaną kadrę pedagogiczną oraz opiekę specjalistów: pedagoga i logopedy,
  • wysoki standard budynku i placu zabaw, które powstały specjalnie z myślą o edukacji przedszkolnej.
 • Priorytety Przedszkola

  • Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera – jest warunkiem zdrowia psychicznego
   i fizycznego oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju. Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, i zachowania dobrego klimatu;
  • Kształtowanie u dzieci optymistycznych cech charakteru, takich jak: empatia, dobroć, wrażliwość, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości;
  • Twórczość – wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych rozwiązań;
  • Samodzielność - dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań;
  • Wspomaganie rozwoju dziecka – dążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka na miarę jego możliwości. Uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci;
  • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie jego specyfiki osiągnięć oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej. Jako nauczyciele mamy za zadanie pomóc dziecku przeżyć czas przedszkola z radością i dumą z własnych osiągnięć; 
  • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
  • Tworzymy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia roli ucznia.
 • Główne Kierunki Przedszkola

  • Profesjonalne podejście

   do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.

  • Wspomaganie

   rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej.

  • Kształtowanie

   u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia.

  • Stworzenie Klimatu

   sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by Przedszkole było dla dzieci drugim domem.

  • Wychowanie

   w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne.

  • Tworzenie Warunków

   dla dzieci do wszechstronnego rozwoju osobowości w duchu personalizmu i pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby, stosowanie aktywnych metod pracy – rozwijających aktywność twórczą dzieci, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy.

  • Możliwości

   samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze sztuka i zabawę.

  • Wspomaganie

   twórczego rozwoju dzieci poprzez współpracę z lokalnymi placówkami kulturalno-oświatowymi.

  • Poszukiwanie

   nowych metod i form prowadzenia zabaw i zajęć z dziećmi w sposób aktywny, otwarty i twórczy.

  • Obserwowanie

   zachowań dziecięcych w celu poszukiwania indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, planowaniu działań edukacyjnych i monitorowaniu ich efektów, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

  • Podejmowanie

   działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci, respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.